Szkoła policealna, Studia podyplomowe, Liceum dla dorosłych, kursy, Świnoujście - Towarzystwo "Business-Pro"

Szkoła policealna, Studia podyplomowe, Liceum dla dorosłych, kursy, Świnoujście - Towarzystwo "Business-Pro"

Szkoła policealna, Studia podyplomowe, Liceum dla dorosłych, kursy, Świnoujście - Towarzystwo "Business-Pro"

Poniedziałek, 4 Grudnia 2023 Towarzystwo Oświatowo-Promocyjne BUSINESS PRO, od 1995 roku oferuje pomoc osobom dorosłym w zakresie uzupełniania wykształcenia oraz podnoszenia posiadanych kwalifikacji. TOP Business Pro poprzez różne formy prowadzonej działalności proponuje Państwu wybór najdogodniejszej oferty dalszego kształcenia.

Akademia Każdego Wieku - Informacja

Akademia Każdego Wieku

Dyrektor: mgr inż. Elzbieta Bruch

 

AKADEMIA KAŻDEGO WIEKU
 Towarzystwa Oświatowo-Promocyjnego Business-Pro
w Świnoujściu
 
 
REGULAMIN
 
& 1
 
Akademia Każdego Wieku Towarzystwa Oświatowo-Promocyjnego Business-Pro działa w Towarzystwie Oświatowo-Promocyjnym Business-Pro, ul. Niedziałkowskiego 2, 72-600 Świnoujście, tel. 91 321 18 67.
 
& 2
 
 1. AKW kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektor współpracuje w zakresie programu kształcenia z uczelniami wyższymi pełniącymi patronat nad AKW,   z Radą Programową AKW.
 3. Radę Programową stanowią: dyrektor, starosta i wszyscy przewodniczący kół działających w AKW.
 4. W AKW działają koła grupujące osoby według zainteresowań, np. koło turystyczne, koło informatyczne, koło kulturalne, koło kultury fizycznej. Koła powstają na wniosek słuchaczy AKW. Zakres i tematykę działania kół określają członkowie koła. Kołem zainteresowań kieruje słuchacz AKW, wybrany przez członków koła.
 
& 3
 
 1. Kształcenie w AKW odbywa się w systemie semestralnym. W semestrze jest 8 zjazdów.
 2. Terminy zjazdów i program zajęć tworzony jest na każdy kolejny semestr.
 3. Po ukończeniu semestru słuchacz otrzymuje wpis do indeksu o ukończeniu semestru.
 4. Zajęcia edukacyjne mogą przybierać formę wykładów, zajęć uzupełniających, zajęć dodatkowych: teatralnych, sportowo-rehabilitacyjnych, językowych, informatycznych, zajęć dodatkowych w formie wyjazdowej również w okresie wakacji, wycieczek.
 5. Zajęcia dodatkowe rozpoczynają się po zawiązaniu grup minimum 10 osobowych, zajęcia wyjazdowe i wycieczki po zgłoszeniu się odpowiedniej wymaganej ilości osób.
 
& 4
 
 1. Słuchaczem AKW może być każda osoba pełnoletnia.
 2. Rekrutację do Akademii Każdego Wieku prowadzi Towarzystwo Oświatowo-Promocyjne Business-Pro, ul. Niedziałkowskiego 2, 72-600 Świnoujście.
 3. Kandydat na studenta AKW składa:
         deklarację
         kopię dowodu osobistego
         2 podpisane zdjęcia dowodowe
         kopię dowodu wpłaty semestralnej lub rocznej.
 1. Osoba, która kontynuuje zajęcia na kolejnym semestrze AKW przedstawia kopię dowodu wpłaty w sekretariacie Towarzystwa Oświatowo-Promocyjnego Business-Pro
 2. W trakcie rekrutacji wpłaty mogą być dokonywane osobiście w sekretariacie, lub przelewem na konto Towarzystwa.
 3. Rekrutacja na semestr zimowy trwa od 1 czerwca do 30 września, na semestr letni od 1 grudnia do 31 stycznia. W przypadku wolnych miejsc rekrutacja może być przedłużona. Decyzję o przedłużeniu rekrutacji podejmuje dyrektor AKW.
 4. Każdy słuchacz AKW otrzymuje indeks i legitymację.
 
&5
 
 1. Opłaty w ramach AKW:
         75 zł – opłata semestralna, która uprawnia do udziału w wykładach i zajęciach uzupełniających w semestrze. Dla emerytów i rencistów przewidziana jest zniżka: opłata wynosi 50 zł za semestr,
         opłaty za zajęcia dodatkowe – zależnie od rodzaju zajęć: 8 zł za godzinę,
         udział w wyjazdach, dodatkowych imprezach – dodatkowo płatny na pokrycie kosztów dojazdu, biletów wstępu itp.
         wszystkie opłaty mogą być regulowane osobiście w sekretariacie Towarzystwa lub przelewem na konto Towarzystwa.
&6
 
 1. Słuchacz zostaje skreślony z listy w przypadku, gdy
         dobrowolnie rezygnuje z zajęć. Jeżeli zrezygnuje przed pierwszymi zajęciami otrzymuje całkowity zwrot wpłat. Jeżeli zrezygnuje po pierwszych zajęciach nie otrzymuje zwrotu wpłaty. O terminie decyduje data stempla pocztowego lub data wpłynięcia pisma do sekretariatu lub data osobistego zgłoszenia rezygnacji w sekretariacie.
         zalega z opłatami za uczestniczenie w zajęciach
         z innych powodów jego uczestniczenie w zajęciach stało się niemożliwe.
       
& 7
 
 1. Zaliczenie semestru następuje po uzyskaniu 50% obecności na wykładach na podstawie list obecności.
& 8
 
 1. Słuchacze AKW tworzą Samorząd Słuchaczy AKW, który może wybrać spośród siebie organy reprezentujące samorząd, którego skład jest uaktualniany w każdym semestrze.
 2. Wybory odbywają się na ogólnych spotkaniach słuchaczy i przy obecności dyrektora AKW.
 3. Organami Samorządu AKW są: Starosta oraz Zarząd.
 4. Pracami Zarządu Samorządu kieruje Starosta.
 5. Samorząd pełni funkcje doradcze wobec Dyrektora AKW.
 6. Do zakresu działania Samorządu Słuchaczy AKW należy:
         realizowanie wniosków słuchaczy
         wysuwanie propozycji odnośnie planów działalności AKW
         współorganizowanie z Dyrektorem AKW działalności turystycznej, kulturalnej, sportowej itp.
     7.    Członkowie wchodzący w skład Samorządu są zobowiązani do:
         czynnego uczestnictwa we wszystkich zjazdach i pracach Samorządu Słuchaczy
         współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania.
 1. Spotkania Samorządu z Dyrektorem AKW odbywają się raz na semestr.
 
&9
 
 1. Zajęcia dodatkowe rozpoczynają się po zawiązaniu grup minimum 10 osobowych.
 2. Zapisy na zajęcia dodatkowe odbywają się w terminach rekrutacji semestralnej. W przypadku wolnych miejsc można zapisać się w każdym terminie.
 3. W przypadku rezygnacji z zajęć dodatkowych można przekierować opłatę za te zajęcia na inne wybrane zajęcia, po warunkiem, że nie nastąpi to później niż termin rozpoczęcia zajęć.
 4. Dodatkowe zajęcia przy mniejszej ilości osób mogą się odbywać pod warunkiem, że wszyscy uczestnicy grupy wyrażą zgodę na wprowadzenie podwyższonej opłaty za zajęcia.
 5. Rezygnacja z zajęć dodatkowych, zwrot lub przekierowanie wpłat następuje po złożeniu w sekretariacie pisma skierowanego do Dyrektora AKW. 
 6. Na zajęciach dodatkowych słuchacze AKW zobowiązani są do przestrzegania zasad i regulaminów zajęć, pracowni – podanych przez osobę prowadzącą zajęcia.
 
&10
 
 1. W celu uatrakcyjnienia oferty AKW współpracuje z uczelniami i instytucjami oferującymi słuchaczom korzystne rabaty na organizowane przez siebie zajęcia, imprezy, wycieczki.
 

 

Uchwałą Samorządu Słuchaczy z dnia 19.06.2010 r. Uniwersytet Każdego Wieku zmienił nazwę na – AKADEMIA KAŻDEGO WIEKU.